0
محتوای نه گفتن به کلام تلخ
کلام شیرین

کلام شیرین

کلام شیرین جان تازه می گیرم وقتی می بینم که شخصی با کلام شیرین خود، دیگران را سر ذوق می آورد و انگیزه آن فرد را برای رسیدن به هدف زیاد می کند. اگر سخنان شما شیرین باشد، به دل ...