0
محتوای نحوه نه گفتن

چگونه جواب رد بدهیم

چگونه جواب رد بدهیم بیشتر مواقع برای خیلی از افراد جواب رد دادن از مرگ هم بدتره (البته دور از جونه شما)، خیلی از افراد حاضر هستند سخت ترین شرایط رو به جونشون بخرند و جواب رد به کسی ندهند. ...