0
محتوای نحوه صحیح انتقاد شنیدن

انتقاد شنیدن

روش صحیح انتقاد شنیدن سالها قبل خودم همیشه خیلی می ترسیدم که از طرف کسی نقد بشم. مخصوصا از طرف افرادی که بزرگتر از من هستند و یا از لحاظ اجتماعی بالاتر هستند. برای همین اگر کار اشتباهی انجام میدادم ...