0
محتوای نحوه رفتار با کودکان دستفروش

رادیو بیان ۱۷: چطور با کودکان دستفروش برخورد کنیم

رادیو بیان 17: چطور با کودکان دستفروش برخورد کنیم حتما شما هم سر چهارراه ها با کودکان دستفروش برخورد داشتید، خیلی از این بچه ها به زور میخان که اجناسشون رو به ما بفروشند. خیلی از ما نمی دونیم که ...