0
محتوای لحن صحبت کردن

رادیو بیان ۱ : لحن صحبت کردن

رادیو بیان 1 : لحن صحبت   شاید شما هم تجربه این رو داشتید، زمانیکه دارید صحبت می کنید کسی به صحبت های شما گوش نمیده و صحبت های شما براشون خسته کننده است.  و یا سوالی از کسی پرسیدید ...