0
محتوای لباس سخنران

لباس و ظاهر مناسب سخنران

لباس و ظاهر مناسب سخنران لباس و ظاهر مناسب سخنران یکی از اولین آیتم هایی هست که می تونه روی قضاوت مخاطبان از سخنران تأثیر گذار باشه. در تحقیقی که در دانشگاه هاروارد انجام شده به این نتیجه رسیده اند ...