0
محتوای شمرده صحبت کردن

رادیو بیان ۱۱: سرعت صحبت کردن

سرعت صحبت کردن سرعت صحبت کردنِ ما به چه میزان باید باشه؟ آیا باید سریع صحبت کنیم؟ یا باید آهسته و شمرده شمرده صحبت کنیم؟ در این رادیو بیان به این سوالات پاسخ داده می شه. شما رو به شنیدن ...