0
محتوای زیبا راه رفتن

طرز صحیح ایستادن و راه رفتن سخنران

طرز صحیح ایستادن و راه رفتن سخنران طرز صحیح ایستادن و راه رفتن سخنران خیلی در تأثیر گذاری بر روی مخاطبین می تونه اثر داشته باشه. سخنرانی رو فرض کنید که خیلی جدی و عبوس میره پشت تریبون می ایسته ...