0
محتوای در لحظه زندگی کنید
همین الان زندگی کنید

همین الان زندگی کنید

همین الان زندگی کنید تمام آنچه که در اختیار دارید اکنون است، میزان آرامش ذهن و مقدار تاثیر گذاری شخصی ما به  وسیله اینکه چقدر قادر هستیم در لحظه حال زندگی کنیم تعیین می شود. گذشته از اینکه دیروز چه ...