0
محتوای جذب کلمات
قدرت کلام

قدرت کلمات

قدرت کلمات همان را که میگویید، به دست می آورید. همان طور که افکارمان روی شرایط تاثیر می گذارند، کلماتی که به زبان می آوریم نیز همین گونه هستند. کلمات، نگرش ما را تشکیل می دهند و آنچه را که ...