09100776969
0
لیست مطالب
Radio Bayan 0009

رادیو بیان 9: یخ شکنی

یخ شکنی در کلاس یا در جمع یخ شکنی در کلاس یا در جمع یکی از مهمترین موارد در سخنرانی یا برای شکستن یخ در جمع هست، مخصوصا جمع هایی که خیلی جو سنگینی دارند. من در سخنرانی که در ...