0
محتوای تلفظ صحیح
تلفظ صحیح

اَدا کردن یا اِدا کردن

اَدا کردن یا اِدا کردن معمولا تلفظ یکسری از واژه ها برای خیلی از افراد مشخص نیست، برای مثال تلفظ ادا کردن معلوم نیست اِدا هست یا اَدا؟ امیر مصطفی، در این ویدیو به سوال پاسخ خواهد داد