09100776969
0

امیر مصطفی

منتور حرفه‌ای

Negotiation & business

ویدیوهای آموزشی

دوره‌ها و محصولات ما

دوره جامع مدیریت لهجه

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
12:00ساعت
13

دوره سیاست های زنانه

۳۲۰,۰۰۰ تومان
00:36ساعت
11

دوره افزایش دایره لغات

۹۹,۰۰۰ تومان
258

NEGOTIATION & BUSINESS​